http://nhadat69.com

Huyện Bình Giang

UBND Huyện Bình Giang

136 lô

1,5 ha

2020

2020

thôn Như,Bình Xuyên,Bình Giang,Hải Dương